Dic de l’Est

Àrids García Canteres Granítiques SL aporta els materials per a la millora del dic Est

El dic de l’Est, paral·lel a la costa, proporciona abric al Port davant els principals temporals. No obstant, aquests temporals han provocat una progressiva degradació del dic al llarg del temps. L’Autoritat Portuària de Barcelona va dur a terme un estudi de diagnosi del seu estat i la redacció d’un projecte constructiu associat, que inclogués la reparació de les avaries detectades i el reforç i la millora de les seves condicions.

Les obres de millora del dic es van plantejar en quatre fases i aquesta actuació correspon a la quarta. Es preveu el reforç del talús del mant principal del dic i l’execució d’una berma de protecció del peu del talús al tram 4, així com el reforç del talús del mant principal del dic.

L’empresa Àrids García Canteres Granítiques SL. juntament amb altres pedreres de la zona, han estat les escollides per fer l’aportació dels blocs de pedra per la reparació d’aquesta infraestructura. La mida de les pedres, de 4000 a 7000 kg cada una, evitarà que l’embat de les ones malmeti l’escullera novament.

Aquesta obra calia realitzar-la en un temps molt ajustat, pel que era necessari disposar de gran quantitat de mitjans tant de càrrega com de transport, durant el piriode punta es va arribar a transportar, tant sols de la pedrera de Llinars, més de 900 tones de pedra al dia.