Tones de qualitat

Pedra per Escullera

Pedra per Escullera

Granulometries: < 1.000 Kg, de 1.000 a 3.000 Kg i > 3.000 Kg
Petrografia:
granítica
Compleix norma CE nº:
UNE EN-13383-1
Densitat del material carregat sobre camió:
1.500 Kg/m3
Certificat de control de producció en fàbrica nº:
1035-CPR-ES061031
Usos:
obres terrestres i marítimes, murs, esculleres, dics, espigons i canalitzacions

Des d’Àrids Garcia estem convençuts que el nostre posicionament actual dins el món dels àrids es deu, bàsicament, a la qualitat del nostre material i al treball de nivell i alta responsabilitat que realitzem al llarg dels diferents processos de selecció, trituració i classificació.

 

Disposem del marcatge C€ dels productes destinats a la fabricació d’asfalts i formigó, també de la zahorra i de la pedra per esculleres. Aquesta acreditació indica que els materials compleixen els requisits del reglament Europeu de Productes de la Construcció 305/2011.

 

Tota aquesta filosofia que embolcalla el treball d’Àrids Garcia es manifesta en els controls constants que es realitzen en el nostre laboratori, els quals ens asseguren el compliment dels nostres objectius principals: la qualitat final del nostre material i el millor servei possible als nostres clients.

Altres productes

Sauló

Sorra

Sorra Rentada

Barrejes per Formigó

Filler

Ull de Perdiu

Garbancillo

Grava

Matxaca

Nucli/Voladura

Pedra per Escullera

Zahorra Artificial