Compromesos amb la sostenibilitat

Medi Ambient

Dins l’organigrama d’Àrids Garcia Pedrera Gar-1, s’ha creat el departament de Medi Ambient. Els temes mediambientals són tractats de forma directa a través d’un responsable que gestiona les diferents problemàtiques i dubtes que van sorgint. A més a més, aquest departament també col·labora en l’increment del coneixement i la pròpia sensibilitat mediambiental dels treballadors d’Àrids Garcia i el seu entorn més immediat.

 

Aquest treball constant al llarg els darrers anys ha comportat un agraït reconeixement en el decurs dels Premis de Desenvolupament Sostenible que organitza la “Federación de Áridos” per la tasca realitzada en el seguiment i en l’estudi del Duc, així com per la resta d’accions mediambientals que s’han portat a terme a les pedreres Gar-I i Gar-II a Llinars del Vallés.

 

Tot i els premis institucionals que, com no, intentem valorar a la seva mida justa, seguirem prenent les mesures més adients pel que fa a la minimització del possible impacte en tots els àmbits que una activitat com la nostra pugui ocasionar en el nostre entorn més proper.

Restauració

La indústria extractiva dels àrids està en un constant procés de millora de les pràctiques encaminades a compatibilitzar les activitats productives amb la protecció del medi. L’avenç de les explotacions generen modificacions en el terreny, que si la gestió és l’adequada, propicien l’aparició de nous i diversificats hàbitats tant d’espècies animals com vegetals. En els talussos i bermes de la nostra pedrera, hi podem trobar una gran varietat d’espècies d’aus rupícoles que hi habiten. És el signe d’unes bones pràctiques ambientals.

 

Parelles de roquerols, de merles blaves, de xoriguers i de ducs, entre d’altres, nidifiquen en diferents espais de les nostres instal·lacions, fet que mostra que l’extracció de materials no només no és perjudicial per al seu entorn, sinó que pot ser, fins i tot, beneficiosa. Emprem tècniques adaptades a cada hàbitat i situació, no només per protegir la fauna, sinó que el nostre objectiu és potenciar el benestar de qualsevol espècie al màxim, així com fomentar la participació de les organitzacions conservacionistes i naturalistes locals en les iniciatives i propostes que se’ns plantegen.

El programa de restauració aplicada a les zones exhaurides de la pedrera és del tipus integrada. Aquesta es realitza paral·lelament a l’activitat extractiva amb materials provinents de la pròpia activitat o d’altres obres i excavacions. La revegetació escollida compleix un rellevant paper mediambiental, amb espècies autòctones de clima mediterrani i de baix consum hídric. Aquesta coberta vegetal, té la finalitat de protegir els talussos, reduint l’erosió superficial i limitant l’impacte ambiental.

 

Producció sostenible

 

Una de les actuacions més destacables tècnicament a l’empresa, és el sistema integrat per reduir les nostres emissions. La planta de tractament d’àrids ha estat projectada i construïda totalment carenada, amb una doble utilitat: confinar el soroll i la pols mitjançant un sistema de control a través de l’aire i del tancament total dels punts d’emissió acústica. Un sistema potent d’aspiració de la pols amb filtres de mànigues i el posterior confinament amb sitges, evita l’emissió a l’atmosfera de la pols generada en el procés de trituració i garbellat dels materials.

 

Aquestes pràctiques de sostenibilitat, juntament amb altres actuacions, processos i millores, fan que la nostra empresa resulti exemplar dins del sector de la indústria extractiva.

Notícies Relacionades